Zverejnenie zmluvy

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená medzi objednávateľom, Rehoľa menších bratov – Františkánov, a víťazným uchádzačom, Občianske združenie Virtuálny sprievodca.

Dňa 07.11.2018 bola v rámci projektu Monumentis podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom, Mgr. Igorom Sochom, predsedom občianskeho združenia „Virtuálny sprievodca“.

Scan zmluvy:

Scan_ZMLUVA_3D

Napíšte komentár