Reštaurátorký výskum a reštaurovanie oltára Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
– zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania –

Dňa 7. augusta 2018 bola v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka podpísaná Zmluva o dielo medzi Rehoľou menších bratov – Františkánov (ako objednávateľom) a skupinou dodávateľov (ako zhotoviteľom) predmetom ktorej bude vykonanie reštaurátorkého výskumu a následne aj samotné reštaurovanie barokového oltára Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove.

Reštaurovanie oltára bude vykonané v rámci projektu Monumentis financovaného zo zdrojov Európskej Únie cez program Interreg SK-HU, program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

Zmluva o dielo

Napíšte komentár