Reštaurovanie veže Rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Panny Márie
– zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania –

Dňa 31. júla 2018 bola v zmysle ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka podpísaná Zmluva o dielo medzi Rehoľou menších bratov – Františkánov (ako objednávateľom) a Akademickým maliarom Vojtechom Mýtnikom (ako zhotoviteľom) predmetom ktorej vykonanie reštaurovania Kamennej veže Rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Panny Márie v Bratislave a v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave č. KPUBA-2017/15960-5/71745/FAN zo dňa 14.09.2017.

Reštaurovanie tejto veže bude vykonané v rámci projektu Monumentis financovaného zo zdrojov Európskej Únie cez program Interreg SK-HU, program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

Zmluva_Veža_PrekrytýPodpis

Napíšte komentár