Reštaurovanie interiérovej výmaľby Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie
– zverejnenie zmluvy s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania –

Dňa 31. júla 2018 bola v zmysle ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka podpísaná Zmluva o dielo medzi Rehoľou menších bratov – Františkánov (ako objednávateľom) a Mgr. art. Miroslavom Janštom (ako zhotoviteľom) predmetom ktorej bude vykonanie reštaurovania interriérovej výmaľby Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove a v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. KPUBB-2014/21287-2/82720/MOR zo dňa 16.12.2014.

Reštaurovanie tejto výmaľby bude vykonané v rámci projektu Monumentis financovaného zo zdrojov Európskej Únie cez program Interreg SK-HU, program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

Zmluva_Výmaľba

Napíšte komentár