Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o VO)

 

 

 1. Verejný obstarávateľ – osoba podľa 8 ods. 1. Zákona: 

Názov: Rehoľa menších bratov – Františkánov

Sídlo:  Františkánska 2, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto

IČO: 00 586 862

DIČ: 2020 3725 30

Bankové spojenie: SK88 1100 0000 0026 6052 0449

Štatutárny zástupca: Vladimír Olbert

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Andrej Moravčík

Kontaktný telefón: +421 904 142 999, email: moravcik.andrej9@gmail.com

 1. Miesto realizácie zákazky: Františkánske námestie č. 1, 811 01 Bratislava a Námestie Koháryho 626/1, 986 01 Fiľakovo
 2. Názov zákazky: Výroba audiovizuálnych prehliadok a 3D prehliadky
 3. Druh zákazky:

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 92111260-2, 50300000-8, 32321200-1,

Zákazka na nie bežné služby  

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 42 556 EUR bez DPH
 2. Opis predmetu zákazky:

 

V prípade audiovizuálnych prehliadok a 3D prehliadky sa jedná o navrhnutie, dodanie:

 

 1. a) Interaktívna tabula, PC + projektor – v počte kusov 2x
 2. b) 3D VR okuliare, PC + náhľadový monitor – v počte kusov 2x
 3. c) Interaktívna 360̊ virtuálna prezentácia – interaktívne sprístupnenie priestorov (nedostupných miest) interaktívnym spôsobom – v počte 2x
 4. d) Interaktívne predstavenie ďalších objektov v rozsahu 10-20 panorám
 5. e) Interaktívne 360̊ 3D video
 6. Termín dodania:

Celková doba realizácie predmetu zákazky: 15 mesiacov od podpisu zmluvy

 1. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
 2. Stanovenie zmluvných podmienok:
 • Verejný obstarávateľ podpíše s dodávateľom zmluvu o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka
 • Zhotoviteľ vystaví faktúru po dodaní predmetných služieb, prílohou faktúry bude dodací list s podrobným popisom poskytnutých služieb
 • Lehota splatnosti faktúr: 30 dní
 • Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet obstarávania
 • Spôsob určenia ceny:
 • Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v EUR s DPH.
 • Uchádzač musí predložiť ponuku za jednotlivé položky zákazky a tiež spolu za celý predmet zákazky.
 • Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby.
 • Uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH.
 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Oprávnenie poskytovať službu každý uchádzač preukáže kópiou dokladu o oprávnení podnikať a poskytovať službu v predmete  zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e). Dokladom môže byť výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Tento doklad možno nahradiť odkazom na príslušný verejne dostupný register alebo výpisom zo zoznamu podnikateľov alebo uvedením registračného čísla uchádzača zapísaného v tomto zozname.

 • Obsah ponuky

Uchádzač vo svojej ponuke predloží:

 • identifikáciu uchádzača podľa prílohy č. 1,
 • cenovú ponuku podľa prílohy č.2,
 • kópiu dokladu o oprávnení poskytovať danú službu v súlade s bodom 12 tejto výzvy.
 • Spôsob predloženia ponuky
 • Ponuka a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku; prípadne musí byť zabezpečený ich preklad do slovenského alebo českého jazyka.
 • Podpísanú a naskenovanú ponuku uchádzač zašle emailom na emailovú adresu uvedenú v bode 15 tejto výzvy alebo ponuku doručí  osobne, poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 15 tejto výzvy do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 16. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie dátum odovzdania zásielky na poštovú prepravu.
 • V prípade listinného doručenia musí byť ponuka doručená v uzavretom nepriehľadnom obale a označená obchodným názvom uchádzača a slovami „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „VO – Výroba audiovizuálnych prehliadok a 3D prehliadky“.
 1. Miesto na predkladanie ponúk:

Adresa: Rehoľa menších bratov Františkánov, Františkánska ul. č. 2, 811 01 Bratislava

Email: moravcik.andrej9@gmail.com

 1. Lehota na predkladanie ponúk: 9.2018 16:00
 2. Otváranie ponúk: 9.2018 17:00

Miesto: Rehoľa menších bratov Františkánov, Františkánska ul. č. 2, 811 01 Bratislava (budova kláštora)

 1. Lehota viazanosti ponuky: 12.2019
 2. Podmienky zrušenia zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

 • nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky zadania,
 • predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti zadávateľa,
 • zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené.
 1. Doplňujúce informácie
 • V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané emailom.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.
 • V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
 • Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o VO nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o VO.
 • Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
 • Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač sám, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

 

V Bratislave, dňa 14.9.2018

Vladimír Olbert, provinciálny minister

 

Výzva a prílohy Výzvy na stiahnutie:

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2

 

Napíšte komentár